Informace o zpracování osobních údajů pro dárce krevní plazmy

25. 05. 2018

Informace o zpracování osobních údajů pro dárce krevní plazmy

Společnost EUROPLASMA s.r.o., IČO: 28493591, se sídlem Praha 4 - Chodov, Roztylská 2321/19, PSČ 14800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145639 (dále jen „Společnost“) je nestátní zdravotnické zařízení, druh a rozsah poskytované péče: hematologie a transfuzní lékařství – odběrová místnost. Společnost tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“), informuje všechny dárce krevní plazmy, kteří v některém z dárcovských center Společnosti darují svou krevní plazmu (dále též jen „Dárce“), o zpracování jejich osobních údajů.

Dárci tímto berou na vědomí, že prostřednictvím níže uvedených informací Společnosti jsou poučeni o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 Nařízení.

Typy a zdroje zpracovávaných osobních údajů

Společnost tímto informuje Dárce v pozici subjektů údajů, že ve vztahu k nim zpracovává následující typy osobních údajů:

 1. identifikační údaje vč. rodného čísla;

 2. adresa trvalého pobytu;

 3. kontaktní údaje;

 4. údaj o zdravotní pojišťovně;

 5. údaje o zdravotním stavu vč. údaje o hmotnosti a výšce;

 6. výsledky povinných laboratorních testů

 7. fotografie;

 8. přidělené číslo dárce;

 9. údaje o jednotlivých odběrech krevní plazmy;

 10. údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak);

 11. údaje nezbytné pro fungování mobilní aplikace „SAVE LIVES“.

Poskytnutí údajů ad a) až j) výše je zákonnými požadavky dle bodu 2. Poskytnutí údajů ad k) výše je smluvním požadavkem Společností. Dárcovství je dobrovolné.

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

 1. údaje poskytl sám Dárce při své registraci jakožto dárce krevní plazmy či v průběhu dárcovství;

 2. údaje Společnost získala v souvislosti s odběry krevní plazmy od Dárce;

 3. údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, např. s Národního registru vyřazených dárců krve (TransReg);

 4. údaje pocházejí ze soukromých zdrojů vedených dalšími subjekty odebírajícími krevní plazmu.

 

 

 

Právní základy zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů Dárců ze strany Společnosti je skutečnost, že:

 1. Dárce ke  zpracování udělil Společnosti souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, a to konkrétně:

  1. souhlas s uveřejněním audio-/videozáznamu Dárce na webové stránce Společnosti www.dcch.czwww.dccm.cz či na jejím profilu na webové stránce www.facebook.com;

  2. souhlas s  účastí v soutěžích či věrnostních (bonusových) akcích pořádaných Společností (více informací viz pravidla jednotlivých soutěží či věrnostních akcí uveřejněná během trvání soutěže, resp. věrnostní akce na webové stránce Společnosti https://www.dcch.cz/);

 2. zpracování osobních údajů Dárce je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) Nařízení, a to konkrétně vyplývajících zejm. ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 143/2008 Sb., o lidské krvi, z vyhlášky č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

 3. zpracování osobních údajů Dárce je nezbytné pro oprávněný zájem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to konkrétně spočívající v:

  1. řádném, bezpečném a efektivním provozu dárcovských center Společnosti dle standardů SVP,

  2. zabezpečení ochrany majetku, zejm. formou monitoringu prostřednictvím kamer se záznamem umístěných v dárcovských centrech Společnosti;

  3. průkaznosti vyplacení odměny za odběr krevní plazmy;

  4. podpoře obchodní činnosti Společnosti, zejm. formou rozesílání elektronických obchodních sdělení Společnosti Dárcům, přičemž vůči takovému rozesílání lze podat námitku (více informací viz kapitola „Námitka proti přímému marketingu“); a

  5. ve včasném telefonicky provedeném kontaktu za účelem kontaktování dárce se sdělením, že se blíží exspirace provedených vyšetření a testů Dárce

 4. zpracování osobních údajů Dárce je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi Dárcem a Společností o využívání služeb mobilní aplikace „SAVE LIVES“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Způsoby a účely zpracování osobních údajů

Společnost výše uvedené osobní údaje zpracovává primárně za účelem realizace odběru krevní plazmy od Dárců, a to jak automatizovaně v informačních systémech, tak manuálně prostřednictvím svých zaměstnanců, popř. zaměstnanců některých příjemců (k příjemcům viz kapitola „Příjemci osobních údajů“). Účelem zpracování osobních údajů Dárců je rovněž plnění právních či smluvních povinností uložených Společnosti.

Osobní údaje Dárců mohou být využity i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) na základě oprávněného zájmu Společnosti. Proti takovému zpracování může Dárce podat bezplatně námitku, a to písemným sdělením zaslaným elektronicky na e-mailovou adresu  gdpr@dcch.cz nebo gdpr@dccm.cz nebo poštou na adresu sídla Společnosti nebo Dárce může kontaktovat pověřence Společnosti.

Společnost dále monitoruje prostory svých dárcovských centrem, a to za účelem ochrany svého majetku. Společnost rovněž může osobní údaje Dárců využívat za účelem vlastní propagace vůči veřejnosti (např. zveřejňováním fotografií Dárců s jejich souhlasem, pořádání soutěží pro Dárce apod.)

Společnost výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

Příjemci osobních údajů

Společnost osobní údaje Dárců v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předává těmto kategoriím příjemců:

 • svým smluvním partnerům, které Společnost potřebuje pro své běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s Dárci, např. dodavatelům informačních technologií;

 • Českému červenému kříži, a to na základě výslovné žádosti Dárce;

 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí takových údajů Společnosti ukládají obecně závazné právní předpisy (např. hygienickým stanicím za účelem hlášení infekčních nemocí, Národním referenčním laboratořím za účelem konfirmačního vyšetření, Ústavu hematologie a krevní transfuze provozujícímu systém TransReg za účelem evidence vyřazených dárců) nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti (např. soudům, Policii ČR, jiným subjektům odebírajícím krevní plazmu atp.);

 • mateřské a sesterské společnosti v rámci koncernu

Doba zpracování a uložení osobních údajů

Výše uvedené osobní údaje Dárců jsou Společností zpracovávány a uloženy po dobu jejich dárcovství a po jeho ukončení (tj. ode dne posledního darování krevní plazmy) dále po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku Společnosti či Dárce a po dobu aplikovatelné archivační doby stanovené příslušným právním předpisem. Po uplynutí této doby Společnost veškeré osobní údaje Dárce zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti budou výše uvedené osobní údaje Dárců u Společnosti uloženy po dobu 5 let ode dne posledního darování krevní plazmy u Společnosti.

Jsou-li osobní údaje Dárců zpracovávané na základě jejich souhlasu, pak takové osobní údaje jsou u Společnosti uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou byl souhlas udělen, tj. po dobu 5let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, je-li odvolán ještě před uplynutím této doby.

Záznam z kamerového systému je uložen 14 dnů.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje Dárců, bude Společnost v případech, kde jí to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po předepsanou dobu.

Poučení Dárců o jejich právech

Společnost tímto informuje Dárce, že za podmínek stanovených v Nařízení má každý Dárce od 25. 5. 2018 vůči Společnosti:

 1. právo na výmaz svých osobních údajů v případech předpokládaných v čl. 17 Nařízení,  

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 • Dárce odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení  nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení  zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 • Dárce vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení (souhlas dítěte).

   

 1. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Dárce týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Dárce právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

 2. právo na přístup ke svých osobním údajům a právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);

 3. právo žádat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že:

  1. Dárce popírá přesnost jeho osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost takových osobních údajů ověřit;

  2. zpracování je protiprávní a Dárce odmítá výmaz jeho osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

  3. Společnost již osobní údaje Dárce nepotřebuje pro účely zpracování, ale Dárce je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a že

  4. Dárce vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Dárce;

 4. právo na přenositelnost jeho osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizovaně;

 5. právo podat bezplatnou námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti;

 6. právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení jeho osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob včetně Dárce; a

 7. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání Společnosti s osobními údaji Dárců může Dárce Společnost kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo na její e-mailové adrese gdpr@dcch.cz nebo gdpr@dccm.cz  nebo Dárce může kontaktovat pověřence Společnosti. Dárce má rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz) či k němu podat stížnost.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem je PhDr. Štěpánka Hostovská, kterou můžete kontaktovat na e-mailové adrese stepanka.hostovska@gdpr.cool.cz nebo telefonicky na čísle +420 737 707 377.

 

Odvolání souhlasu

Jakýkoliv souhlas, který Dárce Společnosti udělil, může kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to e-mailem na e-mailovou adresu gdpr@dcch.cz nebo gdpr@dccm.cznebo písemně poštou na adresu sídla Společnosti nebo Dárce může kontaktovat pověřence Společnosti. Případné odvolání souhlasu Dárce se zpracováním jeho osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním takového souhlasu, ani na jeho zákonnost.

Námitka proti přímému marketingu

Dárce má proti zpracování jeho osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno bez jeho souhlasu, právo kdykoli vůči Společnosti bezplatně vznést námitku, a to e-mailem na e-mailovou adresu gdpr@dcch.cz nebo gdpr@dccm.cz nebo písemně poštou na adresu sídla Společnosti nebo Dárce může kontaktovat pověřence Společnosti.

Chcete darovat krevní plazmu, získat finanční kompenzaci a využívat našich benefitů pro dárce?

Registrovat se k odběru plazmy
22. 11. 2022

Rozšiřujeme Program slev a výhod

Připravili jsme před Vánoci pro naše dárce další dárek! Zařadili jsme do našeho Programu slev a výhod 2 nové partnery – síť cukráren Ovocný Světozor a českého výrobce revolučního oblečení CityZen.

Číst článek
04. 11. 2022

Výhody a nevýhody dárcovství plasmy

Bez dobrovolných dárců krevní plasmy by nebylo možné vyléčit spoustu pacientů trpících např. hemofilií, závažnými poruchami imunity nebo těch, jejichž zdravotní stav a životní funkce jsou ohroženy po těžkých úrazech. Zmiňme se tedy o výhodách a nevýhodách dárcovství.

Číst článek
17. 10. 2022

AKCE - Vánoce s Europlasmou

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... A kdy jindy dělat dobré skutky než v tomto nejkrásnějším období roku? Ctíme tradice, a proto opět přinášíme pokračování každoroční oblíbené akce, během které se našim dárcům snažíme zpříjemnit hektický předvánoční čas a ocenit je za jejich pomoct druhým.

Číst článek

Zpět na blog

Napište nám

Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...