Pravidla marketingového projektu společnosti EUROPLASMA s.r.o.

08. 06. 2018

Pravidla marketingového projektu společnosti EUROPLASMA s.r.o. „Dárce získává dárce“

 

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové projektu, pořádaného společností EUROPLASMA s.r.o., IČ: 284 93 591, DIČ CZ28493591, se sídlem Roztylská 2321/19, PSČ 148 00, Praha 4 - Chodov (dále jen „Pořadatel“), nazvaného „Dárce získává dárce“ (dále jen „Projekt“).

Tato pravidla jsou veřejně dostupná na všech provozovnách Pořadatele a také na internetové stránce Pořadatele www.europlasma.cz, přičemž slova s počátečním velkým písmenem, nevyplývá-li z kontextu těchto pravidel jinak, mají význam přiřazený jim v Pravidlech marketingových projektů pořádaných společností EUROPLASMA s.r.o., dostupných na www.europlasma.cz. Pravidla marketingových projektů pořádaných společností EUROPLASMA s.r.o. se také použijí na řešení situací, pokud je přímo neupravují tyto pravidla.

 

 1. Jak dlouho Projekt trvá?

   

  Projekt probíhá od 01. 09. 2009, a to do odvolání (dále jen „Doba trvání Projektu“). O ukončení Projektu bude Pořadatel předem informovat na svých stránkách www.europlasma.cz, a to minimálně čtyři (4) týdny před koncem Projektu.

   

 2. Jak se mohu účastnit Projektu?

   

Účastníkem Projektu může být každý Registrovaný dárce. Jak se stát Registrovaným dárcem se dozvíte na kterékoliv provozovně Pořadatele nebo na internetové adrese www.europlasma.cz.

Registrovaný dárce se může do Projektu přihlásit tak, že sdělí své jméno a příjmení a rok narození nebo poslední 4 čísla z dárcovského čísla Registrovaného dárce zájemci o odběr, kterého Pořadateli doporučuje.

O zpracování osobních údajů Registrovaného dárce za účelem účasti v tomto Projektu je Pořadatel povinen Registrovaného dárce vyrozumět, a to v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů pro účel účasti v tomto Projektu, nejpozději však do jedno (1) měsíce.

 1. Jak Projekt probíhá?


Rozhodli jsme se odměnit ty z Registrovaných dárců, kteří přivedou/doporučí v Době trvání Projektu do kterékoliv provozovny Pořadatele nového zájemce o odběr a tento zájemce splní podmínky popsané v bodě 4. Jaké jsou podmínky získání Náborové prémie?, a to prostřednictvím tzv. náborové prémie (dále jen „Náborová prémie“).

 1. Jaké jsou podmínky získání Náborové prémie?

   

Pro získání Náborové prémie je nutné, aby nový zájemce o odběr splnil v následujícím pořadí všechny tyto podmínky:

 1. V době trvání Projektu na recepci kterékoliv provozovny Pořadatele nahlásil, že přišel na doporučení konkrétního Registrovaného dárce, kterého identifikuje jménem, příjmením a zároveň rokem narození nebo jménem a příjmením a posledními 4 čísly dárcovského čísla Registrovaného dárce; a následně

 2. doporučený zájemce úspěšně projde vstupním vyšetřením Pořadatele; a zároveň

 3. doporučený zájemce úspěšně absolvuje tři (3) odběry krevní plasmy.

Na doporučeného nového zájemce o odběr, který splní všechny výše uvedené podmínky, se hledí jako na úspěšného zájemce (dále jen „Úspěšný zájemce“), a to ode dne, kdy absolvoval třetí (3.) odběr krevní plasmy.  

 

 1. Kamarád již jednou daroval krevní plasmu. Lze na něj nahlížet jako na nového zájemce o odběr?

 

Za nového zájemce o odběr se považuje osoba, která není Registrovaným dárcem nebo v posledních 5 letech nedaroval u Pořadatele krevní plasmu.

 

 1. Co je Náborová prémie?

 

Za každého Úspěšného zájemce vzniká Registrovanému dárci nárok na Náborovou prémii ve výši 500,- Kč.

Náborová prémie je zaevidována v evidenci Pořadatele, vedené o Registrovém dárci následující pracovní den po dni, kdy Úspěšný zájemce splnil poslední úspěšný odběr. Náborová prémie bude vyplacena Registrovanému dárci nejpozději do jednoho roku od tohoto dne a to v hotovosti na recepci Pořadatele . Registrovaný dárce musí o vyplacení náborové prémie v této lhůtě požádat Po uplynutí této lhůty nárok na výplatu Náborové prémie zaniká  (O vzniku nároku na Náborovou prémii je Pořadatel povinen Registrovaného dárce informovat, a to nejpozději do 30 dní od vzniku nároku.

 

 1. Mohu dostat Náborovou prémii i za více přivedených Úspěšných zájemců?

 

Samozřejmě, počet vyplacených Náborových prémii není omezen.

 

 1. Co se myslí úspěšným odběrem pro účely tohoto Projektu?

   

  Za úspěšný odběr se pro účely tohoto Projektu považuje každý úspěšně realizovaný odběr krevní plazmy od nového zájemce o odběr. Za úspěšný odběr se nepovažuje odběr krevního vzorku, realizovaný v rámci vstupní lékařské prohlídky.

   

 2. Co když přivedu nového zájemce o odběr a Projekt následující den skončí?

   

  Pokud nový zájemce o odběr úspěšně absolvuje v den platnosti Projektu vstupní lékařskou prohlídku a stihne realizovat požadované množství odběrů do 2 měsíců po skončení Projektu, vznikne Registrovanému dárci nárok na Náborovou prémii.

   

 3. Závěrečná ustanovení

   

  Tato pravidla plně nahrazují jakákoli předchozí pravidla Projektu.

   

  Nárok na Náborovou prémii, který vznikl Registrovanému dárci před účinností těchto pravidel, zůstává zachován. Stejně tak podmínky, které již nový zájemce o odběr úspěšně splnil, se považují za splněné i podle těchto pravidel.   

   

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, a to bez předchozího upozornění. Taková změna pravidel plně nahrazuje předešlé verze pravidel a vstupuje v účinnost dnem zveřejnění na stránce www.europlasma.cz.

   

  Tato verze pravidel je účinná od 30. 05. 2018

Chcete darovat krevní plazmu, získat finanční kompenzaci a využívat našich benefitů pro dárce?

Registrovat se k odběru plazmy
22. 11. 2022

Rozšiřujeme Program slev a výhod

Připravili jsme před Vánoci pro naše dárce další dárek! Zařadili jsme do našeho Programu slev a výhod 2 nové partnery – síť cukráren Ovocný Světozor a českého výrobce revolučního oblečení CityZen.

Číst článek
04. 11. 2022

Výhody a nevýhody dárcovství plasmy

Bez dobrovolných dárců krevní plasmy by nebylo možné vyléčit spoustu pacientů trpících např. hemofilií, závažnými poruchami imunity nebo těch, jejichž zdravotní stav a životní funkce jsou ohroženy po těžkých úrazech. Zmiňme se tedy o výhodách a nevýhodách dárcovství.

Číst článek
17. 10. 2022

AKCE - Vánoce s Europlasmou

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... A kdy jindy dělat dobré skutky než v tomto nejkrásnějším období roku? Ctíme tradice, a proto opět přinášíme pokračování každoroční oblíbené akce, během které se našim dárcům snažíme zpříjemnit hektický předvánoční čas a ocenit je za jejich pomoct druhým.

Číst článek

Zpět na blog

Napište nám

Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...